طرح توجیهی تولید آلومینیوم با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰۰ تن

تومان۷,۰۰۰

در انبار

طرح توجیهی تولید آلومینیوم با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰۰ تن

سنجش

طرح توجیهی تولید آلومینیوم با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰۰ تن
ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻻزم در اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪون ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ (ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﺮوﮐﺴﻞ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ درﺑﺎره روﻧﺪ واردات و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺮرات آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 
واژه »ﻓﻠﺰات ﺳﺒﮏ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻫﻢ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد. زﯾـﺮا اﯾـﻦ دو ﻓﻠـﺰ ﺑـﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻟﯿﻢ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﻢ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در زﻣـﺮه اﯾـﻦ ﻓﻠـﺰات ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.
 
ﮐﻤﯽ وزن ﻓﻠﺰات ﺳﺒﮏ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻓﻠﺰات در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮا- ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮک در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﯿﺎژﻫﺎ در ﺧﻼل ۴۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده، ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑـﻪ وزن (اﺳﺘﺤﮑﺎم وﯾﮋه) ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮی را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮد، وﻣﺨـﺼﻮﺻﺎً در ﻃﺮاﺣـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﮐـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
از ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﺒﺮده، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﺒﮏ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎ دارد در

فرمت ورد

۱۱۹صفحه

۷۰۰۰تومان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی تولید آلومینیوم با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰۰۰ تن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: adminn
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
بازگشت به بالا
Gift Ribbon