طرح توجیهی تولید آﻫﮏ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۱۲۷ صفحه

تومان۷,۰۰۰

در انبار

طرح توجیهی تولید آﻫﮏ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
۱۲۷صفحه

سنجش

بنام خدا
طرح توجیهی تولید آﻫﮏ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:

 

 

ﻓﺼﻞ اول – ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

 

ﻓﺼﻞ دوم – ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 

۱-۲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 

۱-۱-۲ ﻧﺎم و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل

 

۲-۱-۲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 

۳-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ

 

۴-۱-۲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺼﻮل

 

۲-۲ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ

 

۳-۲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش

 

۱-۳-۲ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف

 

۲-۳-۲ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ واردات و ﺻﺎدرات

 

۳-۳-۲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

۱-۳ ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

۲-۳ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ

 

۳-۳ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ

 

۴-۳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ

 

۵-۳ ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 

۶-۳ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

۱-۶-۳ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

۲-۶-۳ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

 

۳-۶-۳ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد

 

۷-۳ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

 

۱-۷-۳ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

 

۲-۷-۳ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه

 

۳-۷-۳ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق

 

۴-۷-۳ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب

 

۵-۷-۳ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

 

۶-۷-۳ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ

 

۷-۷-۳ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

 

۸-۳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 

۱-۸-۳ ﺑﺮآورد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪی

۲-۸-۳ ﺑﺮآورد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی

 

۹-۳ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 

۱-۹-۳ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

۲-۹-۳ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ

 

۳-۹-۳ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه

 

۴-۹-۳ ﻣﺴﺎﺣﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

 

۵-۹-۳ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و رﻓﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

 

۶-۹-۳ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی

 

۱۰-۳ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﺟﺮای ﭘﺮوژه

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

۱-۴ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﺑﺮآورد آن

 

۱-۱-۴ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ

 

۲-۱-۴ ﻣﻘﺪار و ارزش ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ

 

۳-۱-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 

۴-۱-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

۵-۱-۴ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﺟﺰاء و ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش

 

۲-۴ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﺑﺮآورد آن

 

۱-۲-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

۲-۲-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

 

۳-۲-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی

 

۴-۲-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

 

۵-۲-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﻮازم و اﺛﺎﺛﯿﻪ اداری

 

۶-۲-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

 

۷-۲-۴ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﺟﺰاء و ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ

 

۳-۴ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

 

۴-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

۱-۴-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ

 

۲-۴-۴ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ

 

۵-۴ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل

 

۶-۴ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح

 

۷-۴ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح

 

ﺿﻤﯿﻤﻪ – (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

 

 

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ

طرح توجیهی تولید آﻫﮏ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

فرمت ورد

۱۲۷صفحه

۷۰۰۰تومان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی تولید آﻫﮏ ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۱۲۷ صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: adminn
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
بازگشت به بالا
Gift Ribbon