طرح توجیهی تولید انواع سیلیس خالص و شسته ۱۰۷ صفحه

تومان۷,۰۰۰

در انبار

بنام خدا

طرح توجیهی تولید انواع سیلیس خالص و شسته

۱۰۷صفحه

فرمت ورد

سنجش

بنام خدا

طرح توجیهی تولید انواع سیلیس خالص و شسته

ﺗﻌﺮﯾﻒ، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎم و ﮐﺎرﺑﺮد، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨـﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﻧﺎم و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺼﻮل

 

اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷـﺪه ﻣﺤـﺼﻮﻻت اﯾـﻦ ﻃـﺮح را اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﮐـﻮارﺗﺰ، ﻓﻠﯿﻨـﺖ، ﻧﻮوﮐﺎﻟﯿﺖ، ﭼﺮ، ﺧﺎک دﯾﺎﺗﻮﻣﻪ و اوﭘﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻨﺎﯾﻊ زﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻰ ﮔﺮدد.

 

ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﺗﻌﻠﯿـﻖ دﻫﻨـﺪه رﻧﮕﺪاﻧـﻪ، ﺑﺎﻻﺑﺮﻧـﺪه وﯾـﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ، ﻣـﺎت ﮐﻨﻨـﺪه، اﻓـﺰاﯾﺶ

 

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻰ و ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ در رﻧﮕﻬﺎى ﺗﺮاﻓﯿﮏ

 

ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮى: در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﯿﺮى

 

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﻪ ﺳﺎﯾﻨﺪه: در ﺗﻤﯿﺰﮐﺎرى ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰى ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰى (Sand blasthng)

 

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺣﺪ واﺳﻂ ﺳﯿﻠﯿﺴﻰ

 

در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻌﺎت

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ

 

اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻰ ﻗﺎﺟﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ در ﭘﻮﺷﺴﺶ ﻫـﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎﯾﺶ و ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧـﻪ ﻫـﺎى ﺳـﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﻪ ﻫﺎى ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ وﻟﻰ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻠﺰى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣـﻰ ﮔـﺮدد. در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮى ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه اوﻟﻮﯾﺖ دارد و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎى ﺧﺎص

ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح دو ﻧﻮع ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﺪﮐﻪ ﺷـﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺧﺎﻟﺺ:

اﻟﻒ: روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارﺗﻰ:.

ب: روش ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﻰ:

ج: ﺳﯿﻠﯿﺲ رﺳﻮﺑﻰ:

ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺘﺨﺐ:

در ﺳﻪ روش ﻓﻮق روش ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ:

-۱ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن درﮐﺸﻮر ارزان، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

-۲ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﯿﻮه رﺳﻮﺑﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

-۳ در ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎز ﺑﺨﺎر (روش( Fumed را ﻧﺪارد.

-۴ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺻـﻮرﺗﻰ ﮐـﻪ در دو روش دﯾﮕﺮى اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪ ۱۵۰۰ ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و۵۰۰ ﺗﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

طرح توجیهی تولید انواع سیلیس خالص و شسته

۱۰۷صفحه

فرمت ورد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی تولید انواع سیلیس خالص و شسته ۱۰۷ صفحه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: adminn
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
بازگشت به بالا
Gift Ribbon