طرح توجیهی تولید سیستم آبیاری قطره ای

تومان۵,۰۰۰

در انبار

فرمت ورد

بیست و دو صفحه

بازبینی شده

قابل ویرایش

 

سنجش

به نام خدا

طرح توجیهی تولید سیستم آبیاری قطره ای

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: 
١-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺳﻄﺤﻲ 
٢-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ 
٣-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ 

 

 

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺨﺶ ﺁﺏ، ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺛﻘﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺟﻮﻱ ﭘﺸﺘﻪ ﺍﻱ، ﻧﻮﺍﺭﻱ، ﻛﺮﺗﻲ، ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.

 

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ (ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ) ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺁﺏ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺑﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺻﻮﻻ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺯﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺁﺏ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩ.

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ

 

ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺵ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ١ ﺗﺎ ١٠ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﻱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﭼﻜﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻫﺎﻱ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی تولید سیستم آبیاری قطره ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: adminn
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
بازگشت به بالا
Gift Ribbon