ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرﮔﻮن،اﮐﺴﯿﮋن،ﻧﯿﺘﺮوژن

تومان۷,۰۰۰

در انبار

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرﮔﻮن،اﮐﺴﯿﮋن،ﻧﯿﺘﺮوژن

۵۹صفحه

فرمت ورد

سنجش

بنام خدا

ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرﮔﻮن،اﮐﺴﯿﮋن،ﻧﯿﺘﺮوژن

۵۹صفحه

فرمت ورد

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﺷﺮحﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل۱
-۱-۱ ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل۲
-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ۴
-۱-۳ ﺷﺮاﯾﻂ واردات۵
– ۱-۴ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد۶
-۱ -۵ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل۶
-۱-۶ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد۷
-۱-۷ ﮐﺎﻻی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ۸
-۱-۸ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎﻻ۸
-۱-۹ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل۸
-۱-۱۰ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات۹
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ۱۰
-۲-۱ ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد۱۰
-۲-۲ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی دردﺳﺖ اﺟﺮا۱۳
-۲-۳ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ واردات۱۷
-۲-۴ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف۱۹
-۲-۵ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺻﺎدرات۲۱
-۲-۶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات۲۳
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ۲۵
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی۳۵
ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی۳۵
ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ۳۹
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح۴۰
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ۴۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪ۴۲
-۱۰ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ۴۲
-۱۱ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ۴۵
ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ۴۶

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﻃﺮح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرﮔﻮن،اﮐﺴﯿﮋن،ﻧﯿﺘﺮوژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: adminn
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
بازگشت به بالا
Gift Ribbon