نرم افزار آموزشی کاشت,داشت وبرداشت سیب

در انبار

شما با آموزشهای این نرم افزار به راحتی میتوانید یک باغ حرفه ای سیب رااحداث وبه بهترین وجه از نهالهاودرختهای سیب مراقبت نموده وبهترین محصول

رابرداشت نمائید
این مجموعه آموزشهای زیراست
مشخصات عمومی
گیاهشناسی
سیب درایران
خواص داروئی

تومان۲,۵۰۰