طرح توجیهی تولید پارتیشن ۴۲ صفحه

در انبار

امروزه تقس یم بند ی سالن ها ی بزرگ بدون د یوار توسط پارتیشن ایده آل تر ین شکل تقس یم بند ی
محیط ها ی ادار ی ،شرکت ها و سازمان ها م ی باشد . در صور تیکه نیاز باشد در ی ک مح یط ادار ی
میتوان بدون صرف وقت و خرا بی و بازساز ی ناش ی از ساخت و ساز، فضا ها ی اختصاص ی مورد نیاز
ایجاد کرد . با توجه به سرعت بالا و سهولت نصب ، وزن به ن سبت کم در مقا ی سه با د یوارها ی
پیش ساخته ، ز یبایی خاص و رنگبند ی ها ی متنوع همچن ین امکان تغ ییر چ یدمان بر اساس نیاز ها ی
کاربران و به شکل دلخواه در بیشتر شرکت ها بر ای جدا ساز ی و اختصاص فضا ها از پار تی شن
استفاده می شود که باعث صرفه جویی در فضا و هزینه می شود.

تومان۵,۰۰۰